March 7, 2012 meelis Loe blogist: aastaaruannete koostamisest

Raamatupidamise seaduse § 4 kohaselt tuleb kõigil raamatupidamis-kohustuslastel igal aastal koostada ja esitada majandusaasta aruanne. Eestis on aruande koostamiseks aega 6 kuud aruandeaasta lõpust. Seega peavad need äriühingud, kelle majandusaasta lõppes 31. detsembril, esitama aruande 30. juuniks.

Kuigi pool aastat on pikk aeg, ei maksa aruande koostamist viimasele minutile jätta. Juuni lõpus on nii infosüsteemid kui raamatupidajad üle koormatud ning kiirustades koostatud aruanded kipuvad kannatama kvaliteedis.

Aastaaruande esitamise tähtaegadesse ja aruande sisusse tuleb suhtuda tõsiselt. Aruande esitamata jätmise või selles valeandmete esitamise eest võib Äriregister ettevõtet või selle juhatuse liikmeid ilma ette hoiatamata trahvida 320 kuni 3 200 euroga. Väikese firma aastaaruande koostamine teenusena on tihti odavam, kui kohustuse täitmata jätmise eest määratud trahv ning aruanne tuleb ikkagi ära teha – trahvimine aruande koostamisest ei vabasta.

Kahjuks pole harvad juhtumid, kui raamatupidamisfirma poole pöördutakse aruande koostamise sooviga liiga hilja – alles siis, kui kohtutäitur on asunud Äriregistri poolt määratud trahve juhatuse liikmelt sisse nõudma.

Millisel juhul saab raamatupidamisfirma teid aastaaruande koostamisel aidata?

Aastaaruanne ühekordse teenusena

Paljudes väikefirmades on tegevuse iseloom selline, et igapäevase raamatupidamise järele praktilist vajadust pole.

Sellisel juhul on efektiivseks lahenduseks raamatupidamis- ja aruandekohustuse täitmine ühekordse teenusena. Selline teenus sobib hästi näiteks mittetegutsevatele ettevõtetele või sellistele ettevõtetele, kus pole vaja iga kuu maksudeklaratsioone esitada ega makse tasuda. Näiteks alljärgnevatel juhtudel võib olla mõistlik aastaaruande koostamine koos kogu aasta raamatupidamisega ühekordse teenusena sisse osta:

  • • väga väikese tegevusmahuga firmad
  • • ettevõtted, kus majandustegevust pole veel alustatud
  • • mittekäibemaksukohustuslased (näiteks laenu- või väärtpaberiportfellid, valdusettevõtted)
  • • aruandevõlglased, kes soovivad tegemata aruanded tagantjärgi ära esitada
  • • likvideerimisel või pankrotis olevad ettevõtted, kus aktiivset tegevust enam ei toimu, kuid on tarvis esitada vajalikud likvideerimis- ja lõppbilansid
  • • jne

Aastaaruanne aktiivselt tegutsevale ettevõttele

Aktiivselt tegutsevatel ettevõtetel on harilikult juba sisse seatud igakuine rutiinne raamatupidamine, mille üheks väljundiks on kord aastas koostatav majandusaasta aruanne.

Kasutades raamatupidamisteenust on aastaaruande koostamine üldjuhul osa teenusest ja sisaldub selle hinnas. Kuigi aruande vormistab raamatupidamisbüroo, on alati tervitatav, kui ka ettevõtte juhtkond osaleb selle sisulises koostamises (näiteks tegevusaruande sõnastamisel).

Aastaaruanded erijuhtudel

Mõnel juhul võib aastaaruande koostamine olla tavapärasest keerukam, kogu ettevõtet hõlmav protsess, mis nõuab suuremat pühendumist nii aruande koostajalt kui ettevõtte juhtkonnalt.

Aastaaruande koostamise võivad muuta keerukaks näiteks kontserni erinõuded aruandlusele, ebahariliku raamatupdiamisstandardi rakendamise vajadus, varade hindamise või nende väärtuse testimise vajadus, teatud spetsiifilise valdkonna põhjalikuma dokumenteerimise nõue, audiitorkontrolliga seotud protseduurid, vajadus osaleda inventuuride läbiviimisel või ettevõtte juhtkonna koosolekutel jne.

Erijuhtumiks võib pidada ka mahuka tegemata raamatupidamise tagantjärele ära tegemist või ümbertegemist.

Ka “eriliste” aruannete koostamise sooviga on alati mõtet pöörduda raamatupidamisbüroo poole.

Lisa Kommentaar