October 27, 2011 kristi Loe blogist: füüsilistele isikutele tehtud väljamaksete maksustamisest

Füüsilistele isikule tehtud väljamakseid maksustatakse sõltuvalt nende liigist tulumaksu (TM), sotsiaalmaksu (SM), töötuskindlustuse makse (TK) või kogumispensioni maksega (KP).

Väljamakse tegija maksud on:

    • • Sotsiaalmaks 33%
    • • Töötuskindlustuse makse tööandja osa 1,4%

Väljamakse saaja maksud on:

    • • Tulumaks 21%
    • • Töötuskindlustuse makse töötaja osa 2,8%
    • • Kogumispensioni makse 2%

Väljamakse tegemisel füüsilisele isikule, kes ei ole registreeritud ettevõtjana, korraldab kõigi ülaltoodud maksude tasumise Maksuametile väljamakse tegija.

Näiteid erinevate väljamaksete maksustamisest

TK 2,8% KP 1/2% TM 21% SM 33% TK 1,4%  Märkus
Töölepingulise töötaja töötasu + + + + + (1)
Juhatuse liikme tasu + + +
Haigushüvitis +
Dividendid + (2)
Erisoodustused + + (3)
Puhkusetasu + + + + + (4)
Puhkusetasu lapsepuhkuse eest (4,25 eurot päev) +
Toetus lapse sünni puhul + + + + (5)
Lõpparve: viimane töötasu ja puhkuse kompensatsioon + + + + +
Lõppearve: töölepingu ülesütlemise hüvitis + + + +
Tööõnnetus- või kutsehaigestushüvitis + (6)
Matusetoetus + + + + +
Residendist töötaja töötasu, kui ta on välislähetuses alla 183 päeva aastas + + + + + (7)
Residendist töötaja töötasu, kui ta on välislähetuses üle 183 päeva aastas + + + + (8)
Eesti tööandja residendist tööaja, kui töö tegemise koht üle 183 päeva on EMP riigis (9)
Eesti tööandja residendist töötaja töötasu, kui töö toimub riigis, kellega Eestil puudub maksu- ja sotsiaalkindluse leping + + + + (10)
Residendist töötajale makstav Eestis teenitud palk + + + + + (11)
Residendist töötajale makstav välismaal teenitud palk + + + + (12)
Rendi- või üüritasu +
Intressid +
Litsentsitasu +
Stipendium, toetus, kultuuri- ja teaduspreemia, hasartmänguvõit:
      isikule, kellega ei ole töösuhet +
      oma töötajale  + + + + +
      juhtimis- või kontrollorgani liikmele + + +
Muud väljamaksed, millelt väljamakse tegija on kohustatud tulumaksu kinni pidama + (13)
Töövõtu, käsundus- vm võlaõigusliku lepingu alusel makstud töötasu + + + + +

 

(1) Töötuskindlustuse 2,8% makse kinnipidamine lõpeb vanaduspiensioniikka jõudmise kuule järgnevast kuust. Maksuvaba tulu on 144 eurot kuus, mille rakendamiseks peab olema väljamakse saaja avaldus. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 278,02 eurot, st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 91,75 eurot kuus. Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse arvestamine rakendub siis, kui väljamakse saaja on esitanud maksuvaba tulu avalduse.

(2) Tulumaksu summa leitakse, korrutades välja makstud netodividendide summa 21/79-ga.

(3) Tulumaksu summa leitakse, korrutades tehtud erisoodustused 21/79-ga. Sotsiaalmaksu summa leitakse, korrutades tehtud erisoodustuste ja nendelt arvestatud tulumaksu summa 0,33-ga.

(4) Tulumaksu arvutamisel võetakse maksuvaba tulu arvesse nii palju kui võimalik. Kui teatud osa maksuvaba tulu jääb ära kasutamata (näiteks kuna seoses puhkusega jääb töötasu väljamakse mõnel puhkusejärgsel kuul alla maksuvaba tulu kuumäära), siis saab ära kasutamata jäänud maksuvaba tulu järgmistel kuudel kumuleeruvalt arvesse võtta. Sotsiaalmaksu arvestatakse tegelikult makstud tasult.

(5) Tulumaksuga ei maksustata sünnitoetust, mis ei ületa 5/12 residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi maksuvabast tulust (2011. a. 5/12×1728=720 eurot). Kui sünnitoetus makstakse välja koos palgaga, siis tulumaksu arvutamisel võib maha arvata ainult selle osa kinnipeetud töötuskindlustusmaksest ja kogumispensioni maksest, mis on kinnipeetud tulumaksuga maksustamisele kuuluvalt palgalt.

(6) Tulumaksu arvestamisel saab täiendavalt maha arvata maksuvaba tulu 64 eurot.

(7) Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud lähetatud töötajale vormi A1 selle kohta, et töötaja jääb sotsiaalselt kindlustatuks Eestis.

(8) Tulu maksustatakse välisriigis, kui tööandjal on olemas välisriigi maksuhalduri tõend, et väljamakse saaja on selle tulu osas selle riigi maksukohuslane. Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud lähetatud töötajale vormi A1 selle kohta, et töötaja jääb sotsiaalselt kindlustatuks Eestis.

(9) Maksustatakse töö tegemise riigis.

(10) Tulumaksu palgalt kinni ei peeta juhul, kui väljamakse saaja täidab oma tööülesannet välisriigis ja maksu kinnipidajal on välisriigi maksuhalduri tõend, et väljamakse saaja on selle tulu osas välisriigi maksukohustuslane.

(11) Tulumaksu arvutamisel võib maha arvata ainult selle osa kinnipeetud töötuskindlustusmaksest ja kogumispensioni maksest, mis on kinnipeetud Eestis tulumaksuga maksustamisele kuuluvalt palgalt.

(12) Tulu maksustatakse välisriigis, kui on olemas välisriigi maksuhalduri tõend. Sotsiaalkindlustusamet on väljastanud lähetatud töötajale vormi A1 selle kohta, et töötaja jääb sotsiaalselt kindlustatuks Eestis.

(13) Näiteks kohtuotsuse alusel moraalse kahju hüvitamine.

Lisa Kommentaar