27.01.2010. a. vastu võetud uus Audiitortegevuse seadus (RT I 2010, 9, 41) tõstis oluliselt piirmäärasid, mille alusel määratakse ettevõtte auditi kohustuslikkus. Need piirmäärad hakkavad kehtima majandusaasta aruannete aruandeperioodide kohta, mis algavad 01.01.2010. a. või hiljem.

Audit on kohustuslik, kui:

  Müügitulu või tulu Vara bilansipäeva seisuga Keskmine töötajate arv 
Vähemalt kaks näitajat on suuremad, kui 2 000 000 EUR 1 000 000 EUR 30
Vähemalt üks näitaja on suurem, kui 6 000 000 EUR 3 000 000 EUR 90

 

Raamatupidamise aastaaruande audit on kohustuslik igale aktsiaseltsile, riigiraamatupidamiskohustuslasele, kohaliku omavalitsuse üksusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigieelarvest eraldist saavale erakonnale ja äriühingule, milles riigil on vähemalt otsustusõigus riigivaraseaduse tähenduses, ja seaduses ära toodud sihtasutustele.

 

Audiitortegevuse seadus võttis kasutusele ka uue mõiste – ülevaatus. Ülevaatus on vähem põhjalik kui audit.

Ülevaatus on kohustuslik, kui:

  Müügitulu või tulu Vara bilansipäeva seisuga Keskmine töötajate arv 
Vähemalt kaks näitajat on suuremad, kui 1 000 000 EUR 500 000 EUR 15
Vähemalt üks näitaja on suurem, kui 3 000 000 EUR 1 500 000 EUR 45

Kontsernid peavad auditi või ülevaatuse kohustuslikkuse määramisel lähtuma konsolideeritud näitajatest.

Kohustusliku ülevaatuse võib asendada auditiga. Samuti pole keelatud auditit või ülevaatust läbi viia ettevõtetel, kes eeltoodud piirmäärade järgi seda tegema ei peaks.

 

Enne 1. jaanuari 2010. a. alanud majandusaasta puhul kehtib kord, mille järgi on audit kohustuslik, kui:

  Müügitulu või tulu Vara bilansipäeva seisuga Keskmine töötajate arv 
Vähemalt kaks näitajat on suuremad, kui 640 000 EUR 320 000 EUR 10